Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Łączenie spółek a księgi rachunkowe – zasady, terminy, rozliczenie

2022/10/12

Połączenie przez przejęcie (inkorporacja). W tym wariancie jedna spółka przejmuje inną lub inne spółki, zaś cały majątek spółki przejmowanej zostaje przeniesiony na spółkę przejmującą. Spółka przejmująca przyznaje wówczas swoje udziały lub akcje wspólnikom spółki przejmowanej;
Połączenie przez zawiązanie nowej spółki (fuzja). Ten wariant łączenia polega na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. W ramach tego sposobu połączenia majątek łączących się spółek przenoszony jest na nowo utworzoną spółkę. Spółki łączące się przestają istnieć.
Połączenie spółek handlowych powinno mieć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych spółek biorących udział w tym procesie. Co do zasady połączenie powoduje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek, które są przejmowane przez inną spółkę, oraz spółek, które tracą swój byt w wyniku zawiązania nowego podmiotu.

Księgi rachunkowe w spółce przejmowanej zamyka się na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę. Tj. na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tego połączenia.

W przypadku, gdy w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka, księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka. Tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia.
Ustawa o rachunkowości określa również terminy obowiązkowego otwierania oraz zamykania ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe spółki przejmowanej zamyka się na dzień połączenia, tj. na dzień wpisu tego połączenia do rejestru, nie później jednak, niż w ciągu 3 miesięcy od zajścia tego zdarzenia. W przypadku połączenia przez inkorporację księgi rachunkowe powinny być zamknięte w spółce przejmującej nie później niż z upływem 3 miesięcy od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku fuzji księgi rachunkowe łączących się spółek powinny zostać zamknięte, na dzień poprzedzający dzień połączenia spółek (to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do właściwego rejestru), jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia połączenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu: https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/5590522,laczenie-spolek-a-ksiegi-rachunkowe-zasady-terminy-rozliczenie.html

wstecz