Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku

2022/09/26

Czym jest NIP-2?
NIP-2 to zgłoszenie identyfikacyjne (lub aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. Formularz NIP-2 może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego.
Składa się go w celu realizacji obowiązku ewidencyjnego określonego w art. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w szczególności w celu:
- uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo
- aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym (np. adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej, rachunku bankowego do zwrotu podatku lub nadpłaty podatku lub innego rachunku bankowego związanego z działalnością).

Formularz NIP-2 przeznaczony jest dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne - z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla których przeznaczony jest formularz NIP-8. Formularz NIP-2 przeznaczony jest również do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podmioty, którym nie nadano NIP, wpisane do KRS przed grudniem 2014 roku.
Nowy wzór tego formularza stał się konieczny z uwagi na wprowadzenie do systemu podatkowego nowego podmiotu, tj. grupy VAT. Grupa VAT będzie mogła funkcjonować od 1 stycznia 2023 roku na mocy art. 14 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), którym to przepisem dokonana została zmiana w ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 47) ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.) grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Zasady opodatkowania w grupie VAT będą od 2023 roku określone w nowym Rozdziale 2b w dziale II ustawy o VAT.

Inną przyczyną konieczności wprowadzenia zmian do formularza NIP-2 jest art. 6 pkt 1 lit. b ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r, tj. z dniem wejścia w życie regulacji dotyczących grup VAT.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszym zakresem informacji:https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5580955,NIP2-2023-nowy-wzor-formularza.html

wstecz