Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Informacja o cenach transferowych - podpis elektroniczny i odpowiedzialność za prawidłowość danych

2022/05/31

Podpis elektroniczny pod informacją TPR-C

Minister Finansów wyjaśnił, że informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Kto ma obowiązek podpisać informację TPR?

Podmiot obowiązany do podpisania informacji o cenach transferowych określa art. 11t ust. 5 pkt 3 ustawy o CIT. Informacja o cenach transferowych jest podpisywana przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu - przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Warto wiedzieć też, że wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji (art. 11t ust. 6 ustawy CIT)

Skutki prawnopodatkowe związane z danymi z informacji o cenach transferowych obciążają podmioty powiązane zobowiązane do złożenia informacji TPR. Ordynacja podatkowa nie reguluje kwestii odpowiedzialności pełnomocnika za podanie nieprawdziwych informacji. Naruszenie obowiązków dotyczących złożenia informacji TPR-C do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zawartych w niej danych podlega również ocenie w zakresie odpowiedzialności karnej-skarbowej zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.

Link do pełnej treści artykułu: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5479588,Informacja-o-cenach-transferowych-podpis-elektroniczny-i-odpowiedzialnosc-za-prawidlowosc-danych.html

wstecz