Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Projekt ustawy o ograniczeniu różnic w płacach kobiet i mężczyzn

2021/05/25

W ostatnich latach daje się zaobserwować postępującą digitalizację obowiązków sprawozdawczych podmiotów gospodarczych. Forma papierowa zostaje wyparta przez formę elektroniczną w zakresie kontaktów z administracją publiczną. Niestety proces ten nie idzie w parze z uproszczeniami oraz zmniejszeniem liczby deklaracji, zeznań i formularzy administracyjnych. Przykładem nowych obowiązków sprawozdawczych jest m.in.  projekt nowej ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Projekt przewiduje m.in. nałożenie na wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają ponad 20 pracowników, obowiązku monitorowania i corocznego informowania resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Celem proponowanych regulacji jest zmniejszenie różnicy w wysokościach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Ustawa wprowadza instrument, który służy równości wobec płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców.
Proponuje się wprowadzenie dla wszystkich pracodawców zatrudniających przeszło 20 pracowników obowiązku monitoringu oraz corocznego informowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o procentowych różnicach pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn. Roczne sprawozdania miałyby być składane najpóźniej do 31 marca każdego roku. Jeżeli u danego pracodawcy zidentyfikowane zostałyby różnice płacowe, to ustawa zobowiąże go do podjęcia działań naprawczych.
Uzasadnieniem ustawy jest względnie wysoka luka płacowa mężczyzn i kobiet utrzymująca się w dłuższym okresie. Znaczące zmniejszenie/ likwidacja luki płacowej to jeden z czynników niezbędnych dla pożądanych zmian na rynku pracy: większego włączenia kobiet w aktywność zawodową i zmniejszenia ich ryzyka niskich emerytur w przyszłości.
Projekt trafił do Sejmu 22 kwietnia 2021 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

wstecz