201511.25
0

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja ogłaszająca konkurs Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Termin składania wniosków o dofinansowanie 03.02.2016
Kto może składać wniosek 1.        Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.

2.       Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

3.       Instytucje otoczenia biznesu.

4.       Organizacje pozarządowe.

Typy projektów/co można sfinansować W ramach konkursu można sfinansować poniższe typy działań:

1.       Promocję oferty gospodarczej regionu,

2.       Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

3.       Promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (ang. smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

4.       Wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu  terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

 

Minimalna kwota kwalifikowanych kosztów projektu Nie wprowadzono limitu
Maksymalna kwota kwalifikowanych kosztów projektu Nie wprowadzono limitu
Poziom dofinansowania Do 85% wartości wydatków objętych pomocą publiczną de minimis