201511.25
0

Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY

Pytania Odpowiedzi
Termin składania wniosków Do 20.01.2016
Podmioty uprawnione do składania wniosków Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium RP

 

Typy działań, które można sfinansować Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie

nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Planowana inwestycyjna powinna  wpisywać się w definicję „inwestycji technologicznej”, polegającej na:

a)  zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania

nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo

b)  wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania

nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;

Koszty, które można sfinansować w ramach projektu Do wydatków kwalifikowanych zalicza się

wydatki na:

1)  zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa

użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego

rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza

wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że

nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z

celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian

lub ulepszeń,

c)  w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie

był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy

publicznej lub pomocy de minimis,

d)  nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2)  zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych

innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3)  zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych

środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu

nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a)  cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b)  sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c)  w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4)  zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków,

budowli lub ich części;

5)  zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz

nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają

łącznie następujące warunki:

a)  będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b)  będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)  będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d)  będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6)  pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub

ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod

warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od

przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7)  wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty

techniczne,  niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

4.  Łączna wartość  wydatków  kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, nie może

przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3

Minimalna wartość dofinansowania  Nie dotyczy
Maksymalna wartość dofinansowania Do 6 mln złotych
Maksymalna wartość wsparcia w ramach pomocy publicznej Do 50% wartości projektu