Trwa nabór wniosków na projekty Marii Skłodowskiej-Curie „Research and Innovation Staff Exchange”
201501.30
0

Trwa nabór wniosków na projekty Marii Skłodowskiej-Curie „Research and Innovation Staff Exchange”

Do 28 kwietnia 2015 r. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na realizację aktywności związanych z rozwojem kompetencji pracowników  (naukowcy (na każdym etapie kariery naukowej), kadra zarządzająca oraz personel administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje) poprzez ich wymianę, organizację konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki…

Trwa nabór wniosków o Consolidator Grant
201501.30
0

Trwa nabór wniosków o Consolidator Grant

Do 12 marca 2015 r. można składać do Komisji Europejskiej wnioski o Consolidator Grant dla naukowców ze stopniem naukowym doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2015 r. minęło 7-12 lat na dokonanie konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. Maksymalne finansowanie wynosi 2 mln euro na 5 lat. Więcej…

Trwa nabór wniosków w programie LIDER!
201501.22
0

Trwa nabór wniosków w programie LIDER!

Do 15 marca 2015 roku można składać wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez młodych naukowców, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Program ma na celu poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi…

Ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020!
201501.12
0

Ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020!

Został ogłoszony konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski będą przyjmowane w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C); typ…

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – podstawowe informacje
201501.12
0

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – podstawowe informacje

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – podstawowe informacje Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Program został przyjęty przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Alokacja ze  środków unijnych wynosi ok. 2,2 mld EUR. Głównymi beneficjentami są: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe,…

Research and Innovation Actions / Innovation Actions
201501.09
0

Research and Innovation Actions / Innovation Actions

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) realizowanych w ramach trzech filarów Horyzontu 2020 – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle oraz Wyzwania społeczne. Projekty te realizowane są w konsorcjach składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020….

Fast Track to Innovation  – trwa nabór projektów
201501.05
0

Fast Track to Innovation – trwa nabór projektów

Fast Track to Innovation to działanie pilotażowe, którego celem jest wsparcie komercjalizacji najlepszych dojrzałych pomysłów (innowacyjnych istniejących i dojrzałych technologii plasujących się min. na poziomie 6. w skali gotowości technologicznej – TLR, tj. dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 – bez wskazanych odgórnie tematów Fast Track to…

Instrument dla MŚP – trwa nabór projektów
201501.02
0

Instrument dla MŚP – trwa nabór projektów

Celem Instrumentu dla MŚP finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także stymulowanie przełomowych innowacji. Instrument adresowany jest do wszystkich typów innowacyjnych MŚP, wykazujących silne ambicje do rozwoju, wzrostu i umiędzynarodowienia. Instrument dla MŚP podzielony został na trzy fazy wspierające kolejne etapy realizacji projektu: Faza I: celem Fazy I jest…